Hardware RAID là gì ? Software RAID là gì ?Và So sách giữa 2 chuẩn RAID này thế nào ?

Comparing Hardware and Software RAID solutions :

All Promise RAID products incorporate an on-board processor for true hardware RAID
performance. Software RAID schemes use the system processor, occupy host memory, and consume CPU cycles. RAID reliability is compromised with software RAID, as the RAID system is vulnerable to an operating system corruption or crash. Performance measurements demonstrate that softwareRAID can rob the system of as much as 25% of it’s CPU cycles processing the RAID calculations, instead of managing your applications.

Hardware RAID Dedicated controller board with full RAID functionality:
• All RAID functions performed by the controller hardware freeing up CPU and system memory for background and end user applications.
• Utilizes on-board I/O processor (CPU)
• Utilizes on-board XOR off-load engine
• Utilizes dedicated cache memory

Software RAID Software RAID uses generic OS based routines to perform the array functions consuming valuable system resources:
• Uses host system CPU resources
• Uses host system memory
• All RAID functions done in operating system device driver.

So Sánh tính năng cơ bản giữa Hardware & Software RAID :

Bộ điều khiển RAID phần cứng chuyên dụng với đầy đủ chức năng RAID:

• Tất cả các chức năng RAID được thực hiện bởi bộ điều khiển phần cứng giải phóng CPU và bộ nhớ hệ thống cho nền và các ứng dụng người dùng cuối.
• sử dụng on-board I / O cho bộ vi xử lý (CPU)
• sử dụng on-board XOR off-load engine
• sử dụng dành riêng cho bộ nhớ cache

RAID phần mềm RAID phần mềm sử dụng hệ điều hành chung theo thói quen để thực hiện các mảng chức năng tiêu thụ tài nguyên hệ thống có giá trị:
• Sử dụng hệ thống máy chủ lưu trữ tài nguyên CPU
• Sử dụng hệ thống máy chủ bộ nhớ
• Tất cả RAID chức năng thực hiện trong trình điều khiển thiết bị điều hành hệ thống.

DATA PROTECTION:
Hard RAID Sophisticated data protection algorithms throughout the data path:
• Dedicated ECC protected cache memory
• Dedicated battery backup to protect data in cache
• Error logging
• Device verification and event notification
• Highly integrated processor, firmware and software
• Protection for the OS itself through mirrored boot device

Software RAID • Generalized software algorithms:
• No dedicated ECC protected data path
• No dedicated BBU
• No protection for OS system crashes
• Limited event notification and error logging

So sánh phần bảo vệ dữ liệu:
Hardware RAID dữ liệu các thuật toán bảo vệ tinh vi trong suốt con đường dữ liệu:
• Dedicated ECC bảo vệ bộ nhớ cache
• chuyên dụng pin dự phòng để bảo vệ dữ liệu trong bộ nhớ cache
• Lỗi đăng nhập
• Thiết bị xác minh và sự kiện thông báo
• Highly tích hợp bộ vi xử lý, phần cứng và phần mềm
• Bảo vệ cho hệ điều hành riêng của mình thông qua các thiết bị khởi động được nhân đôi

Software RAID phần mềm:
• phần mềm quát thuật toán
• Không ECC chuyên dụng bảo vệ dữ liệu đường dẫn
• Không có chuyên BBU
• Không bảo vệ cho hệ điều hành hệ thống treo
• Giới hạn sự kiện và thông báo lỗi đăng nhập

SCALABILITY:
Hardware RAID:
• Lower CPU usage for better utilization of system resources; allows CPU resources to be available for
background and user applications
• Integrated solution: hardware, firmware and software
• Supports extensive list of operating systems including: Windows, Linux, Unix (32b and 64b) and
open source models (Linux)
• Available with 2, 4, 8, 12 ports. Plus able to scale across all available PCI slots

Software RAID:
• Component focused, OS dependent which limits overall system CPU performance
• Limited OS support
• Limited to the ports available on the motherboard or dongle

Khả năng mở rộng
Hardware RAID:
• CPU sử dụng cho việc sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên hệ thống; CPU cho phép các nguồn lực để sẵn sàng cho nền và người sử dụng các ứng dụng.
• Tích hợp giải pháp: phần cứng, phần mềm và phần mềm
• Hỗ trợ mở rộng danh sách các hệ điều hành bao gồm: Windows, Linux, Unix (32b và 64b) và
mô hình mã nguồn mở (Linux)
• có sẵn với 2, 4, 8, 12 cổng. Cộng với khả năng quy mô trên tất cả các khe PCI có sẵn

RAID phần mềm:
• phần tập trung, hệ điều hành mà phụ thuộc vào giới hạn hiệu suất tổng thể của hệ thống CPU
• Giới hạn hệ điều hành hỗ trợ
• Giới hạn đến các cổng có sẵn trên bo mạch chủ..

Ví dụ về HW RAID và SW RAID :

http://promise.com/upload/datasheet/...0Datasheet.pdf Hardware RAID

http://promise.com/upload/datasheet/...k%20Family.pdf Software RAID

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.